Règlement

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL
 
Het onderstaande Reglement geeft de regels weer voor het gebruik van de website www.unitrailer.be,  inclusief het sluiten van contracten via de online winkel van Unitrailer.
 
I. Algemene informatie
1. De website www.unitrailer.be en de online winkel van Unitrailer zijn eigendom van het bedrijf Unitrailer sp. z o.o , gevestigd in Lublin, Budowlana 30, 20-469 Lublin, ingeschreven in het register van ondernemers bijgehouden door de districtsrechtbank Lublin - Swidnik in Lublin, 6e handelsafdeling van het nationale gerechtsregister, onder KRS-nummer: 0000624998, REGON: 364800260, Pools BTW nummer: 5213739921, hierna genoemd aan als verkoper.
2. Contact met de verkoper is mogelijk via het e-mailadres unitrailer@unitrailer.be of telefonisch: +31 30 3100444.
3. Het ter beschikking stellen van de functionaliteit van de Online Winkel is een langs elektronische weg verleende dienst in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende „świadczenie usług drogą elektroniczną” (de levering van elektronische diensten), uitgevoerd door de Verkoper voor Klanten. De dienst wordt verleend op basis van een tussen de Verkoper en de Klant gesloten overeenkomst. Dit Reglement vormt de inhoud van de tussen Verkoper en Klanten gesloten Overeenkomsten.
4. Dit Reglement vormt het reglement voor het aanbieden van elektronische diensten in de zin van art. 8 „ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (van de Wet op het aanbieden van elektronische diensten).
5. Het contract onder dit Reglement wordt gesloten in het Nederlands en is onderworpen aan het Poolse recht.
 
II. Verklarende woordenlijst
1. Onder de in het Reglement gebruikte definities wordt verstaan:
1) Voorschriften - betekent deze Voorschriften;
2) Website – de website www.utrailer.nl waar de Unitrailer Online Winkel wordt gerund;
3) Online Winkel - de Unitrailer online winkel van de Verkoper, beschikbaar via de Website;
4) Klant - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, maar met rechtsbevoegdheid, die gebruik maakt van de Online Winkel van de Verkoper;
5) Consument - een natuurlijke persoon die gebruik maakt van elektronische diensten via de Website of een overeenkomst sluit voor zover deze niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, d.w.z. een consument in de zin van art. 221 van „Kodeks Cywilny” (het Burgerlijk Wetboek);
6) Ondernemer met consumentenrechten - een natuurlijke persoon die een eenmanszaak drijft en een contract sluit dat rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, als uit de inhoud van dit contract blijkt dat het voor die persoon niet van professionele aard is, met name voortvloeiend uit het onderwerp van de activiteit die door die persoon wordt uitgevoerd, de zakelijke activiteit die in Kamer van Koophandel wordt bekendgemaakt. In de reikwijdte beschreven in dit Reglement hebben Ondernemers met Consumentenrechten de rechten die voor Consumenten zijn vastgelegd in de bepalingen van het consumentenrecht
7) Ondernemer - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid (maar met rechtsbevoegdheid), die via de Online Winkel gebruik van langs elektronische weg geleverde diensten maakt of een overeenkomst sluit als onderdeel van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, d.w.z. een ondernemer binnen de betekenis van art. 431 van „Kodeks Cywilny” (het Burgerlijk Wetboek);. Een ondernemer in de zin van dit reglement is geen ondernemer met de rechten van een consument;
8) Goederen - een roerend goed in het commerciële aanbod van de Online Winkel;
9) Outletartikelen - Goederen die beschikbaar zijn in het commerciële aanbod van de online winkel, verkocht tegen een lagere verkoopprijs;
10) Voorwerp van de huurovereenkomst - Goederen - een autoaanhangwagen, die het onderwerp is van de Huurovereenkomst tussen de Verkoper en de Klant op basis van dit Reglement;
11) Account - een netwerkruimte van de Website bestemd voor vaste Klanten van Verkoper die zich op de Website hebben geregistreerd, beschikbaar na inloggen, inclusief informatie over de Klant en de door hem gedane aankopen, waardoor de Klant gebruik kan maken van de functionaliteit van de Website, met name om aankopen te doen in de Online Winkel;
12) Registratie - een eenmalige activiteit bestaande uit het aanmaken van een klantaccount op de website;
13) Inloggen - het verkrijgen door de Klant van toegang tot het Account op de Website;
14) Wachtwoord - een reeks alfanumerieke tekens die nodig is om in te loggen op het account van de klant, onafhankelijk ingesteld door de klant tijdens de registratie of gedurende de periode dat het account wordt gebruikt;
15) Winkelwagen - de functionaliteit van de Online Winkel, waaronder de Klant de Goederen voor aankoop selecteert;
16) Bestelling - Wilsverklaring van de Klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van een Overeenkomst op afstand via de Online Winkel;
17) Duurzame gegevensdrager - een materiaal of hulpmiddel waarmee de Klant of de Verkoper persoonlijk aan hem gerichte informatie kan opslaan op een manier die toegang tot informatie in de toekomst mogelijk maakt gedurende een periode die past bij de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en waardoor de opgeslagen informatie in ongewijzigde vorm kan worden gereproduceerd;
18) Digitale inhoud - gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
19) Overeenkomst - een overeenkomst op afstand van Goederen met daarbij behorende diensten, een overeenkomst tot dienstverlening of een overeenkomst tot levering van digitale inhoud, gesloten tussen de Verkoper en de Klant, op de in het Reglement bepaalde wijze via de Online Winkel;
20) Huurovereenkomst - een aanhangwagenhuurovereenkomst, op afstand gesloten tussen de Verkoper en de Klant, in de vorm gespecificeerd in het Reglement via de Website;
21) Aanhangwagenregistratieovereenkomst - een overeenkomst met als onderwerp de uitvoering door de Verkoper voor de Klant van de aanhangwagenregistratieservice die via de Online Winkel is gekocht, op de manier zoals gespecificeerd in het Reglement via de Website;
22) Overeenkomst op afstand - een overeenkomst die wordt gesloten als onderdeel van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand, d.w.z. via de Online Winkel - zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met uitsluitend gebruik van technieken voor communicatie op afstand;
23) Elektronisch bestelformulier - de elektronische procedure voor het plaatsen van een bestelling die door de verkoper beschikbaar wordt gesteld via de online winkel;
24) Elektronisch retourformulier - een elektronische procedure voor het doorgeven van retouren die door de Verkoper beschikbaar wordt gesteld via de Online Winkel, beschikbaar op: https://unitrailer.be/returns-open.php;
25) Elektronisch klachtenformulier - een elektronische klachtenprocedure die door de Verkoper via de Online Winkel, beschikbaar op: https://unitrailer.be/rma-open.php;  
26) Evaluatie van de bestelservice en evaluatie van individuele goederen of collectieve evaluatie - subjectieve verklaringen en beoordelingen toegekend door de klant in de vorm van sterren van 1 tot 5 voor de online winkel nadat de bestelling is voltooid**.**;
27) Nieuwsbrief - digitale inhoud inclusief commerciële informatie in de zin van de Wet op het aanbieden van elektronische diensten, afkomstig van de Verkoper, verzonden naar de Klant via de Website, met behulp van de mailingmodule, met toestemming van de Klant, langs elektronische weg naar het e-mailadres opgegeven door de Klant;
28) Klacht - melding door de Klant op de wijze bepaald in dit Reglement: (I) het niet voldoen van de Goederen aan de Overeenkomst, (II) het niet naar behoren uitvoeren van de Overeenkomst door de Verkoper, (III) het niet correct functioneren van de Website of Online Winkel;
29) Privacy- en cookiebeleid - een document met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies via de website en de online winkel, beschikbaar via de link https://utrailer.nl/dut-privacy-and-cookie-notice.html;
30) "Kodeks Cywilny" (Burgerlijk Wetboek) - de wet van 23 april 1964 "Kodeksu Cywilnego" (van Burgerlijk Wetboek);
31) Wet betreffende de levering van elektronische diensten - de wet van 18 juli 2002 betreffende "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (de levering van elektronische diensten);
32) Wet consumentenrechten - de wet van 20 mei 2014 betreffende "Ustawa o prawach konsumenta" (consumentenrechten);
33) AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95 /46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).
2. Termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als ze in het meervoud worden gebruikt, tenzij de context anders vereist.
 
III.Technische benodigdheden
1. Om de Website en de Online Winkel goed te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om aan de volgende vereisten te voldoen:
1) bezit van een apparaat dat ICT-gegevens verzendt (computer, smartphone, tablet, enz.), met een correct geconfigureerde webbrowser geïnstalleerd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, die de ontvangst van de Website mogelijk maakt:
2) toegang tot internet;
3) actief e-mailadres;
4) een programma voor het bekijken van bestanden in PDF-formaat.
2. De beschikbaarheid van de Website kan afhangen van het apparaat waarmee de Klant toegang tot internet activeert, datatransmissiepakketten die eigendom zijn van de Klant, programma's die worden gebruikt om internet te gebruiken en voor elektronische communicatie. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van de Website als gevolg van bovenstaande redenen.
3. De Verkoper is geen aanbieder van internet of andere openbare telecommunicatiediensten in de zin van "Prawo Telekomunikacyjne" (de Telecommunicatiewet) van 16 juli 2004. De Klant dient toegang te krijgen tot een computerstation of ander eindapparaat waarmee de functionaliteit van de Website kan worden gebruikt.
4. Om de veiligheid van de communicatie te waarborgen, neemt de Verkoper technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van bedreiging van de veiligheid van de Website.
5. Overeenkomstig art. 6 van de Wet "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" (de levering van elektronische diensten), zal de Verkoper de Klant op diens verzoek, in de door hem gekozen vorm, informeren over de specifieke risico's die verbonden zijn aan het gebruik van elektronische diensten.
6. De Website gebruikt cookies om informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de Website door de Klant. Gedetailleerde informatie over de cookies die op de website worden gebruikt, is te vinden in het privacybeleid en het cookiebeleid.
 
IV. Intellectuele eigendomsrechten
1. De inhoud en structuur van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd.
2. Tenzij de bepalingen van het Reglement anders bepalen, zijn de rechten op alle inhoud die op de Website beschikbaar wordt gesteld, in het bijzonder: eigendoms- en niet-eigendomsrechten op werken in de zin van de Wet op het auteursrecht en naburige rechten, licenties op het gebied van eigendomsrechten, merken in de zin van de Wet industrieel eigendomsrecht en andere wettelijk beschermde intellectuele eigendomsrechten - berusten bij Verkoper of rechtspersonen waarmee Verkoper terzake overeenkomsten heeft gesloten.
3. Reproductie van inhoud, in het bijzonder het gebruik van op de Website geplaatste teksten, evenals hun fragmenten of foto's zonder toestemming van de Verkoper is niet toegestaan.
4. Materiaal dat op de Website wordt gepubliceerd, mag alleen voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden gekopieerd, opgeslagen of gebruikt. Elke verspreiding van gekopieerd materiaal, inclusief plaatsing op andere websites, is onaanvaardbaar.
5. Het kopiëren en gebruiken van inhoud van de Website voor commerciële doeleinden vereist de schriftelijke toestemming van de Verkoper op straffe van nietigheid. Onder commercieel gebruik wordt primair verstaan verspreiding, waaronder wordt verstaan: het geheel of gedeeltelijk publiceren, verspreiden, kopiëren, wijzigen van materialen.
6. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt geplaatst op andere websites waarnaar op de Website links kunnen worden geplaatst, in het bijzonder voor de juistheid en actualiteit ervan.
 
V.Omvang van de diensten die via de Website worden aangeboden
1. De website stelt klanten in staat gebruik te maken van de volgende diensten die elektronisch worden aangeboden:
1) Registratie en inloggen op de klantaccount,
2) toegang tot de Account door een geregistreerde Klant,
3) het beheren van persoonlijke gegevens die zijn verstrekt tijdens de registratie en bij het gebruik van het account,
4) het verkrijgen van informatie over de goederen die worden aangeboden in de Online Winkel,
5) het plaatsen van bestellingen voor de goederen die worden aangeboden in de Online Winkel,
6) totstandkoming van de Overeenkomst via de Online Winkel,
7) het opslaan van informatie over gedane transacties (gesloten Overeenkomsten),
8) toegang tot e-facturen via een geregistreerd Account,
9) het bestellen van de Nieuwsbriefservice via de Website,
10) het plaatsen van meningen over de Goederen en diensten die worden aangeboden via de Online Winkel,
11) het sluiten van Overeenkomsten over aanvullende diensten via de Website, waaronder de Overeenkomst Aanhangerregistratie.
2. Het uitspreken van instemming met het Reglement vindt plaats tijdens de Accountregistratie of bij het sluiten van de Overeenkomst in de modus zonder Registratie. De in de vorige zin bedoelde toestemming geldt als volledige aanvaarding van het Reglement.
3. Overeenkomsten worden gesloten en uitgevoerd in het Nederlands.
4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten of functionaliteiten van de Website om welke reden dan ook in te trekken of te wijzigen, evenals het recht om de werking van de Website tijdelijk stop te zetten vanwege bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten in verband met de wijziging van de website diensten, waarvan hij Klanten telkens op de hoogte zal stellen.
5. De verkoper behoudt zich het recht voor om de technische wijze van dienstverlening of de functionaliteit van de website te wijzigen, afhankelijk van de reikwijdte en voorwaarden die voortvloeien uit de beschikbare technische mogelijkheden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de diensten of functionaliteit, en zonder de reikwijdte van rechten en plichten van de partijen.
6. De website maakt het gebruik van diensten en het plaatsen van bestellingen mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, met uitzondering van periodes van technische onderbrekingen en onderhoudswerkzaamheden. Eventuele technische pauzes en onderhoudswerken worden, indien mogelijk, 's nachts uitgevoerd. Op de hoofdpagina van de Website wordt telkens informatie over geplande onderbrekingen in de werking van de Website gepubliceerd.
 
VI. Regels voor het gebruik van de Services die beschikbaar zijn op de Website
1. Alvorens gebruik te maken van de Website is de Klant verplicht het Reglement te lezen.
2. De klant is in het bijzonder verplicht:
1) de Website gebruiken in overeenstemming met de wet, het Reglement en op een manier die niet hinderlijk is voor andere Klanten en voor de Verkoper, met respect voor de persoonlijke rechten en alle rechten van de bovengenoemde personen en entiteiten;
2) de Website gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort;
3) zich te onthouden van acties die de goede werking van de Website kunnen blokkeren, overbelasten of verstoren, zoals het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie, virussen of malware op de Website;
4) zich te onthouden van activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van informatie die niet voor de Klant is bedoeld of voor hem verboden is, inclusief informatie over andere Klanten of geheimen van de onderneming van de Verkoper;
5) de op de Website geplaatste inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik; het gebruik van de op de Website geplaatste inhoud in een andere reikwijdte is alleen toegestaan op basis van schriftelijke toestemming van de Verkoper of de eigenaar van deze inhoud, op straffe van ondoelmatigheid;
3. Personen die gebruik maken van de diensten en namens een ander de Overeenkomst sluiten, dienen daartoe over de juiste bevoegdheid te beschikken. Door aanvaarding van het Reglement verklaart de in de vorige zin bedoelde persoon dat hij/zij bevoegd is om van de diensten gebruik te maken en/of de Overeenkomst te sluiten van degene namens wie de overeenkomst wordt gesloten.
 
VII. Accountregistratie
1. Bij het registreren van een Account op de Website is de Klant verplicht om waarheidsgetrouwe en actuele gegevens te verstrekken die niet misleidend zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens die niet voldoen aan de voorwaarden van de vorige zin.
2. Om een Account op de Website te registreren, kan de Klant de volgende stappen nemen:
1) vul het elektronische aanmeldformulier in door het invullen van: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruiksnaam en wachtwoord, en in het geval van Ondernemers en Ondernemers met Consumentenrechten ook de naam van het bedrijf en het BTW nummer;
2) lees het Privacybeleid en dit Reglement;
3) schakel het selectievakje "Ik accepteer de voorwaarden van het reglement en het privacybeleid" in;
4) klik op de knop "Account aanmaken".
3. De door de Klant tijdens de Registratie verstrekte gebruiksnaam dient minimaal 3 en maximaal 40 tekens te bevatten.
4. Het wachtwoord dat door de Klant tijdens de registratie wordt opgegeven, moet minimaal 6 tekens bevatten. De in de vorige zin beschreven uitgangspunten voor het samenstellen van het Wachtwoord zijn ook van overeenkomstige toepassing bij het wijzigen van het Wachtwoord tijdens het gebruik van het Account.
5. Tijdens de accountregistratie kan de Klant (optioneel) akkoord gaan met het ontvangen van commerciële informatie van de verkoper via elektronische middelen (mailing) en sms-contact voor marketingdoeleinden.
6. Bij registratie van het Klantaccount komt tussen partijen een overeenkomst tot elektronische dienstverlening in de zin van de Wet elektronische dienstverlening tot stand. De overeenkomst betreft de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten die via de Website worden aangeboden en houdt geen betaling in. De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan op elk moment door de Klant worden beëindigd door de Account te schrappen op de manier die wordt beschreven in punt VIII.1 van het Reglement.
7. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem tijdens de registratie verstrekte gegevens en voor latere wijzigingen van deze gegevens, evenals voor elke inbreuk op de rechten van derden in verband met de ingevoerde gegevens.
 
VIII. Verwijdering van de klantaccount
1. De klant kan op elk moment en om welke reden dan ook de account van de website verwijderen door een e-mail te sturen naar het adres van de verkoper unitrailer@unitrailer.be.
2. De verkoper kan de klantaccount verwijderen in geval van beëindiging van de dienstverlening, met een opzegtermijn van 1 maand, op basis van de verklaring van de verkoper die is ingediend in de vorm van een bericht dat is verzonden naar het e-mailadres van de klant dat op de klantaccount staat.
3. Verwijdering van de Klantaccount staat gelijk aan beëindiging van het contract voor het leveren van elektronische diensten.
 
IX. Inloggen
1. Het inloggen op de klantaccount vindt plaats met de gebruiksnaam en het wachtwoord die de klant tijdens de registratie heeft opgegeven.
2. Na het inloggen op het account kan de klant zijn wachtwoord en andere gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt, op elk moment wijzigen via het tabblad Persoonlijke gegevens.
3. De Klant is verplicht het Wachtwoord geheim te houden en het Wachtwoord te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door derden.
4. Het contract dat tot stand is gekomen als gevolg van een bestelling die is geplaatst door een derde die ongeoorloofd in het bezit is gekomen van de inloggegevens (gebruiksnaam en wachtwoord) van de klant om redenen die niet aan de verkoper kunnen worden toegeschreven, wordt beschouwd als gesloten door de klant. Dit beperkt echter niet de rechten van de Klant onder de Voorschriften en de bepalingen van toepasselijk recht.
 
X. Goederen beschikbaar in de online winkel - algemene informatie
1. Elk Goed en elke dienst die beschikbaar is in de Online Winkel heeft een beschrijving. De beschrijving geeft telkens de basiskenmerken van het Goed aan, inclusief de specificatie, technische gegevens, fabricagejaar, prijs, informatie over beschikbaarheid, mogelijke informatie over kortingen of promoties voor het Goed, evenals de servicevoorwaarden).
2. Alle prijzen in de Online Store zijn brutoprijzen, uitgedrukt in euro's en inclusief btw tegen het huidige tarief. Naast de brutoprijs geeft de verkoper ook de nettoprijs door. De prijzen van de Goederen zijn exclusief leveringskosten, die apart worden vermeld.
3. Met behulp van de functionaliteit van de online winkel kunnen de prijzen van goederen en diensten ook worden omgerekend in andere valuta dan euro bijv. zloty, dollar en pond.
4. Verkoper geeft prijzen op ondubbelzinnige wijze door. In elk geval van informatie over de verlaging van de prijs van het Goed of de dienst, naast de informatie over de verlaagde prijs, informatie over de laagste prijs van dit Goed of deze dienst, die van kracht was gedurende de periode van 30 dagen vóór de introductie van de reductie, wordt ook weergegeven. Als een bepaald Goed of een bepaalde dienst wordt aangeboden voor een periode korter dan 30 dagen, naast de informatie over de verlaagde prijs, informatie over de laagste prijs van dit Goed of deze dienst, die van kracht was in de periode vanaf de datum van aanvang van de aanbieding dit Goed of deze dienst tot de datum van invoering van de korting wordt ook weergegeven.
5. De uitvoering van de Bestelling is mogelijk op voorwaarde dat de Goederen beschikbaar zijn in de Online Winkel.
6. Als de Goederen momenteel niet beschikbaar zijn in de Online Winkel of in het geval van gepersonaliseerde producten, is het mogelijk om de Goederen op bestelling van de Klant te produceren. Hiertoe dient de Klant contact op te nemen met de Verkoper via de gegevens vermeld in punt I.2. van dit Reglement. Partijen zullen individueel de gedetailleerde verkoopvoorwaarden van de in de eerste zin van dit lid bedoelde Goederen bepalen, in het bijzonder de leveringsdatum en prijs. De Klant is verplicht de prijs van de Goederen te betalen in de vorm van een vooruitbetaling zoals bedoeld in punt XIII.1.1. van het Reglement.
7. Goederen worden geleverd aan klanten in Nederland en geselecteerde landen in het buitenland. Informatie over verzendlanden is beschikbaar op de website. Om Goederen met buitenlandse verzending te kopen, dient de Klant het daarvoor bestemde tabblad op de Website te gebruiken.
8. De Verkoper kan extra promoties en kortingen aanbieden aan Klanten die een Account hebben geregistreerd in de Online Winkel.
9. Promoties, kortingen en verkopen zijn geldig in de periode en onder de voorwaarden die telkens worden vermeld in de beschrijving van een bepaald Goed of een bepaalde dienst in de Online Winkel. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de beschrijving van een bepaald Goed of een bepaalde dienst, kunnen promoties, kortingen en verkopen niet worden gecombineerd. Promotie, korting of uitverkoop duurt tot 23:59 uur op de laatste dag van hun geldigheid.
10. De Verkoper behoudt zich het recht voor om doorlopend wijzigingen aan te brengen in de prijzen van Goederen of diensten en om promoties, kortingen en verkopen uit te voeren en te annuleren. Het in de vorige zin bedoelde recht heeft geen invloed op Bestellingen die zijn geplaatst voordat de prijs, voorwaarden van acties of kortingen zijn gewijzigd.
11. Aankondigingen, advertenties, prijslijsten en andere informatie die in de Online Winkel wordt geplaatst, vormen geen aanbod of verzekering aan de verkoper over de eigenschappen van de Goederen of diensten in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Aankondigingen, advertenties, prijslijsten en andere informatie die in de Online Winkel worden geplaatst, worden slechts beschouwd als een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
12. Goederen die beschikbaar zijn in de online winkel moeten worden gebruikt op een manier die consistent is met hun beschrijving, eigenschappen en eventuele aanbevelingen van de verkoper.
 
XI. Bestellingen plaatsen
1. De klant kan bestellingen plaatsen met een geregistreerd account of met de optie Bestellingen zonder registratie. Als de optie Bestellingen zonder registratie is geselecteerd, wordt er een intern account aangemaakt ten behoeve van de Bestelling voor de Klant, op basis waarvan de Klant een Account kan registreren in de Winkel.
2. Om een bestelling te plaatsen, om een verkoopovereenkomst in de Online Winkel te sluiten, moet de klant het elektronische bestelformulier invullen en:
1) de bestelling votooien:
a) de Goederen selecteren uit het aanbod van de Online Winkel,
b) het aantal geselecteerde Goederen specificeren ,
c) op "Toevoegen aan winkelwagentje" klikken,
d) naar het tabblad Winkelwagen gaan,
e) ervoor te zorgen dat het type en het aantal goederen dat in het winkelmandje is geplaatst correct is, indien nodig, op de knop "+" of "-" te klikken, of een kortingscode invoeren,
f) de leveringsmethode die beschikbaar is in de Online Winkel aangeven,
g) de betaalmethode die beschikbaar is in de Online Winkel aangeven;
2) als u een account hebt - log in op de klantaccount door de optie "Inloggen" te selecteren, indien nodig voer de juiste nieuwe adresgegevens in;
3) als u geen Account hebt in de Online Wtore - verstrek persoonlijke of bedrijfsgegevens die nodig zijn om de Overeenkomst te sluiten;
4) geef het type boekhoudingsdocument aan dat de u bij de aankoop wil ontvangen, d.w.z. een factuur of ontvangstbewijs; de standaardoptie is elektronische factuur;
5) u kunt eventuele opmerkingen bij de bestelling en opmerkingen voor de koerier aangeven;
6) selecteer het selectievakje "Ik accepteer de voorwaarden van het reglement en het privacybeleid" en "Ik heb mijn recht gelezen om het contract te herroepen";
7) lees de samenvatting van de bestelling, inclusief informatie: de identificatiegegevens van de verkoper, het onderwerp van de bestelling, de eenheid en de totale prijs van de bestelde goederen, inclusief de leveringskosten en andere kosten, indien van toepassing, de geselecteerde betaalmethode, geselecteerde leveringsmethode, tijd en kosten van levering;
8) accepteer de bestelling door op het selectievakje "Bestellen en betalen" te klikken.
3. Als het onderwerp van de bestelling de levering van digitale inhoud is die niet op een materiële drager is vastgelegd of diensten die elektronisch of op afstand worden geleverd - een consument of een ondernemer met consumentenrechten, in het extra selectievakje dat vereist is om een bestelling te plaatsen en aangegeven in het elektronische formulier , De besteller stemt in met de volgende toestemming: "Ik stem in met de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd of met de aanvang van de dienst binnen 14 dagen na de datum van sluiting van het contract en ik erken het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen". De verkoper bevestigt de ontvangst van de bovengenoemde toestemming per e-mail.
4. Het versturen van het Elektronische Bestelformulier door de Klant houdt een bindende wilsverklaring in om de Overeenkomst op afstand te sluiten, onder de voorwaarden vermeld in de Bestelling en in overeenstemming met de inhoud van dit Reglement.
5. In elke fase van het plaatsen van de bestelling, totdat de betaling is uitgevoerd, kan de klant de bestelling annuleren door de volgende stappen te stoppen en de subpagina te verlaten die wordt gebruikt om bestellingen te plaatsen. Een bestelling waarvan het indieningsproces niet door de klant is voltooid, wordt niet door de verkoper verwerkt.
 
XII. Bevestiging van aanvaarding van het aanbod (bevestiging van het sluiten van de verkoopovereenkomst)
1. Een overeenkomst voor verkoop op afstand wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de verkoper het elektronische bestelformulier accepteert, wat wordt bevestigd door een bericht aan de klant weer te geven waarin de acceptatie van de bestelling wordt bevestigd en het nummer wordt vermeld.
2. Na het plaatsen en betalen van de Bestelling (als vooruitbetaling is gekozen als betaalmethode), stuurt de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven in de Klantenaccount of is aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling, een bevestiging van het sluiten van de Overeenkomst , waarbij met name wordt aangegeven:
1) Gegevens van de verkoper;
2) essentiële elementen van de bestelling, waaronder het aantal en het onderwerp van de bestelling, de prijs van goederen en de leveringskosten, evenals de verwachte voltooiingsdatum;
3) algemene voorwaarden van de Overeenkomst, waaronder de inhoud van het Reglement opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager (in de vorm van een PDF-bestand);
4) informatie over de verantwoordelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de dienstverlening;
5) informatie over after-sales services geleverd door de verkoper;
6) informatie over de wijze en gevolgen van het herroepen van de Overeenkomst (door toezending van Bijlagen 1 en 2 van het Elementu);
7) informatie over de toestemming van de consument of de ondernemer met het recht van de consument om digitale inhoud te verstrekken, in omstandigheden die ertoe leiden dat het recht om de overeenkomst te herroepen verloren gaat.
4. Indien de Bestelling onvolledige of onjuiste Klantgegevens bevat, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de juistheid of verduidelijking van de Bestelling te verifiëren alvorens de aanvaarding van het aanbod te bevestigen en de uitvoering van de Verkoopovereenkomst te starten. Hiertoe neemt de Verkoper contact op met de Klant via het door de Klant opgegeven telefoonnummer of e-mailadres. De uitvoering van de Verkoopovereenkomst wordt opgeschort totdat de Klant de Bestelling verduidelijkt of wijzigt. De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering van de Bestelling die wordt veroorzaakt door de noodzaak om de juistheid of verduidelijking van de Bestelling te verifiëren, tenzij de noodzaak tot verificatie het gevolg is van redenen die aan de Verkoper kunnen worden toegerekend.
5. Totdat de Verkoper begint met de uitvoering van de Bestelling:
1) De Klant kan zijn Bestelling wijzigen met behulp van de technische oplossing die beschikbaar is op de website van het Elektronische Bestelformulier en door het hele bestelpad opnieuw te doorlopen. De Bestelling wordt gewijzigd door het plaatsen van een nieuwe Bestelling, die de eerder geplaatste Bestelling vervangt. De betaling van de Klant wordt verrekend met een nieuwe Bestelling, en in het geval van een te hoge betaling wordt het betreffende deel van de betaling teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan;
2) De Klant kan zijn Bestelling annuleren door de optie "bestelling annuleren" te selecteren die beschikbaar is op de pagina Elektronisch bestelformulier.
6. Indien de Klant de Bestelling annuleert, zal de Verkoper de ontvangen betaling binnen 3 werkdagen terugbetalen. De terugbetaling vindt plaats met dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt om voor de Bestelling te betalen.
 
 
XIII. Betaalmethoden

  1. De verkoper accepteert de volgende betaalmethoden in de online winkel:

1) vooruitbetaling - betaling vindt vooraf plaats, voordat de Bestelling wordt geaccepteerd, verzonden en afgeleverd. Om een betaling uit te voeren, kan de Klant een traditionele overschrijving doen naar de bankrekening van de Verkoper of online betalingssystemen gebruiken, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om te betalen via online bankoverschrijvingen, betaalkaarten of telefonische betalingen;
2) betaling bij aflevering (contante betaling bij aflevering);
3) betaling met uitgestelde betalingsdatum, door na ontvangst van de zending een betaling te doen.
2. De betaalmethoden die momenteel beschikbaar zijn in de online winkel worden aangegeven op het tabblad https://unitrailer.be/dut-payments.html
3. De mogelijkheid om gebruik te maken van de optie voor uitgestelde betaling is mogelijk op basis van individuele afspraken met de verkoper. Andere betalingsopties kunnen worden geselecteerd bij het plaatsen van een bestelling in de Online Winkel.
4. Als een traditionele bankoverschrijving wordt gekozen als betalingsmethode, moet het verschuldigde bedrag voor een bepaalde bestelling binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling worden overgemaakt. Indien de betaling niet binnen de bovengenoemde termijn is voldaan, wordt de Bestelling geannuleerd en niet verwerkt.
5. In het geval van een traditionele bankoverschrijving is de betalingsdatum de datum waarop het geld op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven. De Koper dient in zijn Bestellingen rekening te houden met mogelijke vertragingen bij het bijschrijven van het geld op de bankrekening van de Verkoper.
 
XIV. Uitvoering van de verkoopovereenkomst, wijze van levering
1. De uitvoeringstermijn van de bestelling bedraagt 1 tot 30 werkdagen vanaf de datum van totstandkoming van de overeenkomst.
2. In geval van omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst geheel of tijdelijk verhinderen, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de redenen voor het opschorten van de uitvoering van de Overeenkomst en de verwachte datum van uitvoering ervan.
3. Bij het invullen van het elektronische bestelformulier kan de klant de wijze van levering van de goederen kiezen uit de methoden die beschikbaar zijn in de Online Winkel.
4. De klant kan gebruik maken van de volgende bezorgopties:
1) gratis persoonlijke afhaling in de stationaire winkel van de verkoper op Budowlana 30 in Lublin te Polen, van 8.00 tot 15.30 uur;
2) levering met medewerking van koeriersbedrijven.
5. Gedetailleerde informatie over de individuele leveringsopties die beschikbaar zijn in de Online Winkel, levertijden en hun kosten zijn te vinden op het tabblad Verzending en levering, beschikbaar via de link https://unitrailer.be/dut-delivery.html.
6. Bij Bestellingen boven een bepaalde waarde kan de Verkoper de Klant gratis levering aanbieden (levering op kosten van de Verkoper).
7. De verzenddatum staat vermeld in de Orderbevestiging. Deze termijn wordt gegeven in werkdagen, d.w.z. van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De verzenddatum is een indicatieve tijd gerekend vanaf het moment van het sluiten van de Verkoopovereenkomst tot het moment van afgifte van de zending met de Bestelling aan het koeriersbedrijf.
8. De totale leveringstijd van de Goederen aan de Klant bestaat uit de datum van verzending en de datum van levering van de Goederen door het koeriersbedrijf (zoals geselecteerd door de Klant).
9. Koeriersbedrijven hebben hun eigen regels met betrekking tot de wijze en termijnen voor de bezorging van pakketten en eventuele klachten over deze diensten. Voordat u een leverancier kiest, is het de moeite waard om kennis te maken met deze voorschriften op de websites van koeriersbedrijven.
10. In het geval van omstandigheden die verhinderen dat de leveringsdatum wordt gehaald, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant onmiddellijk op de hoogte te stellen, met vermelding van de reden voor de vertraging in de levering en de verwachte datum van voltooiing.
11. Als de Klant de Goederen niet in ontvangst neemt, waardoor de Goederen aan de Verkoper worden geretourneerd, kan de Verkoper zich terugtrekken uit de Overeenkomst. Herroeping van het contract vindt plaats door het indienen van een verklaring aan de klant in de vorm van een e-mail.
12. In de situatie aangegeven in het punt 11 hierboven, is de Verkoper verplicht om de betaling die hij voor de door de Klant gekochte Goederen heeft ontvangen, onmiddellijk aan de Klant terug te betalen. Bepalingen hieromtrent zijn te vinden in hoofdstuk XV van dit Reglement.
13. Voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt de Verkoper een elektronische factuur (e-factuur) aan de Klant. De factuur wordt op het account van de klant geplaatst en ook per e-mail verzonden naar het e-mailadres van de klant dat aan de verkoper is opgegeven bij het registreren van het account in de Online Winkel of bij het plaatsen van de bestelling. Op verzoek van de Klant kan de factuur worden uitgeprint en in papieren versie met de Bestelling geleverd.
 
XV. Het recht om de verkoopovereenkomst te herroepen
1. De Klant die Consument is of Ondernemer met Consumentenrechten die de Overeenkomst via de Online Winkel heeft gesloten, kan de Overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, met uitzondering van de hieronder genoemde kosten. Bij herroeping wordt de Overeenkomst als nietig beschouwd.
2. De Klant die Ondernemer is, is niet gerechtigd de Overeenkomst te herroepen.
3. Met betrekking tot Ondernemers met consumentenrechten controleert de Verkoper het recht van die persoon om de Overeenkomst te herroepen. De verificatie vindt plaats door na te gaan of de gesloten Overeenkomst voor deze persoon niet van professionele aard is, wat met name gebeurt door het KvK nummer te analyseren die inschrijving staat bij Kamer van Koophandel en informatie over Bedrijfsactiviteit bevat. Indien wordt erkend dat de Overeenkomst die door een persoon die een eenmanszaak drijft in de Online Winkel voor die persoon is gesloten, van professionele aard is, zal de Verkoper de persoon die de verklaring indient dat er in verband met het professionele karakter van de gesloten Overeenkomst geen recht bestaat om deze op te zeggen en de ingediende verklaring van herroeping van de Overeenkomst derhalve geen rechtsgevolgen heeft. Als de Goederen samen met de verklaring van herroeping van de Overeenkomst fysiek worden geretourneerd, worden de Goederen teruggestuurd op kosten van de persoon die de verklaring heeft ingediend en naar het adres dat eerder in de Bestelling is opgegeven. Het antwoord van de verkoper zal op dezelfde manier worden gegeven als de persoon die de verklaring indient.
4. Om een verklaring van herroeping van de overeenkomst in te dienen, kan de klant het model van de verklaring gebruiken dat bijlage nr. 1 van het Reglement vormt. Het gebruik van het sjabloon is niet verplicht.
5. Het recht om de verkoopovereenkomst te herroepen kan door de klant worden uitgeoefend door: 
1) Gebruik van het elektronische retourformulier dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel via de link https://unitrailer.be/returns-open.php
2) het sturen van een verklaring van herroeping (volgens het model dat bijlage 1 van het Reglement vormt of andere inhoud die duidelijk de wil aangeeft om de Overeenkomst te herroepen) naar het contactadres van de Verkoper vermeld in punt I.2 van het Reglement.
6. De termijn voor het indienen van een verklaring van herroeping van de Overeenkomst wordt geacht te zijn vervuld als de verklaring vóór het verstrijken ervan wordt verzonden, d.w.z. door een e-mail te sturen of een aangetekende brief te sturen.
7. De verkoper bevestigt onmiddellijk op een duurzame drager het feit dat hij een verklaring van herroeping van de overeenkomst heeft ontvangen, ingediend op de manier zoals aangegeven in sectie 5 hierboven.
8. De termijn voor het indienen van een verklaring van herroeping van de verkoopovereenkomst begint:
1) met betrekking tot Overeenkomsten waarbij de Verkoper de Goederen aan de Klant afgeeft en verplicht is de eigendom ervan over te dragen - vanaf de datum waarop de Goederen in bezit zijn genomen door de Klant of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is;
2) i.v.m. Overeenkomsten met betrekking tot veel Goederen die afzonderlijk, in partijen of in delen worden geleverd - vanaf de datum waarop de laatste zaak, partij of deel daarvan in bezit is genomen;
3) in het geval van Overeenkomsten betreffende de regelmatige levering van Goederen voor een bepaalde periode - vanaf de datum waarop de eerste van de goederen in bezit is genomen;
4) voor andere Overeenkomsten - vanaf de datum van totstandkoming van de Overeenkomst.
9. Het recht om de Overeenkomst te herroepen is niet van toepassing op contracten:
1) Voor de levering van diensten waarvoor de Klant verplicht is het bedrag te betalen, als de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Klant, die vóór aanvang van de dienst werd meegedeeld dat na de uitvoering van de diensten door de verkoper, hij het recht zou verliezen om het contract op te zeggen, en dit ter attentie van aanvaardde;
2) waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de Verkoper geen controle heeft en die zich kunnen voordoen vóór de termijn om het contract op te zeggen;
3) waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd Goed is, vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;
4) waarbij het onderwerp van de dienst Goederen zijn die snel bederven of een korte houdbaarheid hebben;
5) waarbij het onderwerp van de dienst Goederen zijn die in een verzegelde verpakking zijn geleverd en die na opening van de verpakking om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd, als de verpakking na levering is geopend;
6) waarvan het onderwerp Goederen zijn die door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere Goederen na levering;
7) waarbij het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhangt van marktschommelingen waarover de verkoper heeft geen controle;
8) waarin de Klant uitdrukkelijk heeft geëist dat de Verkoper naar hem toe komt voor dringende herstelling of onderhoud; als de Verkoper andere diensten levert dan die welke door de Klant zijn gevraagd, of andere Goederen levert dan reserveonderdelen die nodig zijn om de reparatie of het onderhoud uit te voeren, heeft de Klant het recht om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot aanvullende diensten of goederen;
9) waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, als de verpakking na levering is geopend;
10) voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst;
11) gesloten door middel van een openbare veiling;
12) voor het verlenen van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten in verband met vrijetijdsbesteding, amusement, sport of culturele evenementen, indien in de Overeenkomst de dag of periode van dienstverlening is vermeld;
13) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, waarvoor de Klant verplicht is het bedrag te betalen, als de Verkoper de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Klant, die op de hoogte werd gebracht vóór de aanvang van de dienst dat hij na de uitvoering van de dienst door de verkoper het recht verliest om zich terug te trekken uit de overeenkomst, en dit heeft erkend, en de verkoper de klant een bevestiging heeft verstrekt van het sluiten van het contract en een bevestiging van ontvangst van toestemming voor de levering van digitale inhoud in omstandigheden die leiden tot het verlies van het recht om de Overeenkomst te herroepen;
14) voor de levering van diensten waarvoor de Klant verplicht is het bedrag te betalen, waarvoor de Klant de Verkoper uitdrukkelijk heeft verzocht om hem te komen repareren, en de dienst is reeds volledig uitgevoerd met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Klant .
10. In geval van uitoefening van het recht om de verkoopovereenkomst te herroepen, is de klant verplicht de goederen waarop de herroeping betrekking heeft onmiddellijk terug te sturen, maar niet later dan 14 dagen vanaf de datum van indiening van de verklaring van herroeping van de verkoopovereenkomst.  Om aan de bovenstaande termijn te voldoen, volstaat het dat de Klant de Goederen vóór het verstrijken ervan retourneert naar het adres aangegeven door de Verkoper. Om het juiste retouradres te ontvangen kan de Klant contact met de Verkoper opnemen.
11. Indien de Verkoper aanbiedt de geretourneerde Goederen bij de Klant af te halen, is de Klant verplicht de Goederen aan de koerier te geven binnen de met de Verkoper overeengekomen termijn.
12. De Verkoper zal onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van herroeping van de Verkoopovereenkomst ingediend door de Klant, alle door hem gedane betalingen terugstorten, inclusief de aankoopprijs van de Goederen en de kosten van levering van de Goederen  (indien de Klant dergelijke kosten heeft gemaakt).
13. Als de Verkoper niet heeft aangeboden om de geretourneerde Goederen bij de Klant op te halen, kan de Verkoper de terugbetaling van de van de Klant ontvangen betalingen inhouden totdat de Goederen zijn terugontvangen of de Klant een bewijs van retournering levert, afhankelijk van wat er eerst gebeurt.
14. De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de Goederen als gevolg van het gebruik van de Goederen op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard en basiskenmerken van de producten vast te stellen.
15. De Verkoper zal het aan de klant teruggestorte bedrag van de geretourneerde Goederen verminderen in het gedeelte waarin de waarde van de Goederen is afgenomen als gevolg van het gebruik van de producten door de Klant op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard en basiskenmerken van de Goederen vast te stellen. Indien de Goederen als gevolg van dergelijk gebruik niet geschikt zijn voor het beoogde gebruik, heeft de Verkoper het recht om te weigeren de betaling aan de Klant terug te betalen en de Goederen terug te sturen naar de Klant.
16. De Verkoper is niet verplicht extra kosten gedragen door de klant te vergoeden die verband houden met het feit dat de Klant een andere wijze van levering van de Goederen heeft gekozen dan de goedkoopste, gebruikelijke wijze van levering aangeboden door de Online Winkel.
17. Indien de Overeenkomst betrekking had op meer dan 1 Goed, en de Klant heeft de Overeenkomst slechts gedeeltelijk herroepen (met betrekking tot sommige Goederen die onder de Overeenkomst vallen), heeft de Verkoper het recht om de leveringskosten aan de Klant terug te betalen in verhouding tot de mate waarin de Klant de Overeenkomst heeft opgezegd. In dit geval retourneert de Verkoper aan de Klant dat deel van de leveringskosten dat overeenkomt met het aantal geretourneerde Goederen in verhouding tot het totale aantal Goederen waarop een bepaalde Overeenkomst betrekking heeft.
18. De Verkoper zal de betaling terugbetalen met dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt om voor de Goederen te betalen, tenzij de Klant instemt met een andere mogelijkheid van terugbetaling, die voor hem geen extra kosten met zich meebrengt. Indien de Klant gebruik maakt van het Elektronisch Retourformulier om gebruik te maken van het herroepingsrecht uit de Overeenkomst, wordt de betaling teruggestort op de door de Klant gekozen wijze en op de door de Klant opgegeven bankrekening.
19. Als de terugbetaling is gebaseerd op de gegevens die door de Klant zijn opgegeven (bijv. door overschrijving naar de aangegeven bankrekening), moet de Klant de Verkoper volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die de Verkoper nodig heeft om de terugbetaling te doen (d.w.z. correcte gegevens van de bankrekening waarop de overschrijving moet worden gedaan en gegevens van de eigenaar van de bankrekening).
20. De Klant draagt de directe kosten van het retourneren van de Goederen naar de Online Winkel.
21. Op het moment van herroeping door de Klant van de Overeenkomst, vervallen de gerelateerde aanvullende contracten die door de Klant zijn gesloten, indien op basis daarvan de dienst wordt geleverd door de Verkoper of een derde partij op basis van een overeenkomst met de Verkoper. De klant draagt niet de kosten die verband houden met het verstrijken van deze contracten, met uitzondering van de hierboven vermelde kosten. Indien de aanvullende overeenkomst met een derde is gesloten, zal Verkoper die persoon informeren over de herroeping door Klant van de Overeenkomst.
22. De Klant wordt op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geïnformeerd over het recht om de Overeenkomst te herroepen door middel van instructies over het recht voor herroeping van de Overeenkomst (Bijlage 2 van het Reglement).
 
XVI. Verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de Goederen met de Verkoopovereenkomst
1. Voordat de zending met de gekochte Goederen in ontvangst wordt genomen, dient de Klant te controleren of de zending tijdens het transport niet is beschadigd. In geval van schade heeft de Klant het recht om de zending niet in ontvangst te nemen en vervolgens contact op te nemen met de Verkoper om de verdere handelwijze te bepalen.
2. De Verkoper is verplicht de Goederen zonder gebreken te leveren samen met alle documenten met betrekking tot de Goederen waarover de Verkoper beschikt.
3. De Verkoper is jegens de Consument en de Ondernemer met Consumentenrechten aansprakelijk voor de conformiteit van de Goederen met de Verkoopovereenkomst, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Wet consumentenrechten en beschreven in dit hoofdstuk hieronder. Met betrekking tot Klanten die Ondernemer zijn, is de Verkoper verantwoordelijk voor gebreken in de Goederen, op basis van de garantiebepalingen in het Burgerlijk Wetboek.
4. De Goederen zijn in overeenstemming met de Overeenkomst, indien deze voldoen aan:
1) hun omschrijving, type, hoeveelheid, kwaliteit, volledigheid en functionaliteit;
2) geschiktheid voor een bepaald doel waarvoor het door de consument nodig is, waarvan de consument de verkoper uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd en dat de verkoper heeft aanvaard.
5. Om de Goederen als in overeenstemming met de Overeenkomst te beschouwen, moeten ze bovendien:
1) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van dit type gewoonlijk worden gebruikt, rekening houdend met toepasselijke wetten, technische normen of goede praktijken;
2) een dergelijke hoeveelheid bevatten en kenmerken hebben, duurzaamheid en veiligheid, die typisch zijn voor goederen van dit type en die de klant redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van de goederen en de openbare verzekering die is verstrekt door de verkoper, zijn rechtsvoorgangers of personen die namens hen optreden, vooral in een advertentie of op een label, tenzij de Verkoper bewijst dat:
a) niet op de hoogte was van de openbare verzekering en, redelijkerwijs te oordelen, er ook niet van op de hoogte had kunnen zijn;
b) voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst de openbare toezegging is hersteld in overeenstemming met de voorwaarden en vorm waarin de openbare toezegging is gedaan, of op vergelijkbare wijze;
c) de openbare toezegging heeft geen invloed gehad op de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te sluiten,
3) worden geleverd met verpakking, toebehoren en instructies die de Klant redelijkerwijs mag verwachten;
4) van dezelfde kwaliteit zijn als het monster of patroon dat de Verkoper voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking heeft gesteld, en overeenkomen met de beschrijving van dat monster of patroon.
6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-overeenstemming van de Goederen met het Contract indien de Klant, ten laatste op het moment van het afsluiten van het Contract, er uitdrukkelijk van op de hoogte werd gebracht dat een specifiek kenmerk van de Goederen afwijkt van de vereisten van overeenstemming met het Contract en hij het ontbreken van een specifiek kenmerk van de Goederen uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard. Deze paragraaf is in het bijzonder van toepassing op Overeenkomsten voor de verkoop van outlet Goederen zoals bedoeld in Hoofdstuk XIX van deze Algemene Voorwaarden.
7. De Verkoper is aansprakelijk voor niet-conformiteit van de Goederen met het Contract als gevolg van onjuiste installatie/montage van de producten indien:
1) het werd uitgevoerd door de Verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid;
2) een foutieve installatie uitgevoerd door de Klant is het gevolg van fouten in de instructies van de Verkoper of een derde partij.
8. De Verkoper is aansprakelijk voor het gebrek aan conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst, bestaande op het moment van levering van de producten of indien de niet-conformiteit binnen twee jaar vanaf dat moment aan het licht gekomen, tenzij de garantietemijn van de Goederen gespecificeerd door de Verkoper, zijn rechtsvoorgangers of namens hen optredende personen langer is.
9. Als de Goederen niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, kan de Klant:
1) reparatie van de Goederen eisen,
2) vervanging van de Goederen eisen,
3) een prijsverlagingsverklaring indienen,
4) een verklaring van opzegging van de overeenkomst indienen.
10. De Verkoper kan de Goederen vervangen wanneer de Klant om herstelling verzoekt, of de Verkoper kan de Goederen herstellen wanneer de Klant om vervanging verzoekt, indien het onmogelijk is om de Goederen in overeenstemming te brengen met het Contract op een door de Klant gekozen manier of indien dit buitensporige kosten zou vereisen voor de Verkoper. Indien reparatie en vervanging onmogelijk zijn of buitensporige kosten zouden meebrengen voor de Verkoper, kan de Verkoper weigeren om de Goederen in overeenstemming te brengen met het Contract.
11. Bij de beoordeling of de kosten voor de verkoper buitensporig zijn, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder met de omvang van het gebrek aan overeenstemming van de goederen met de overeenkomst, de waarde van de conforme goederen en het onnodige ongemak voor de klant dat wordt veroorzaakt door de wijziging in de manier om de goederen in overeenstemming te brengen met het contract.
12. De Verkoper zal deze repareren of vervangen binnen een redelijke termijn vanaf het moment waarop hij door de Klant werd geïnformeerd over de niet-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst, en zonder onnodig ongemak voor de Klant, rekening houdend met de specificiteit van de Goederen en het doel waarvoor de Klant ze heeft gekocht. De kosten van herstel of vervanging, waaronder in het bijzonder de kosten van verzending, transport, arbeidsloon en materiaal, zijn voor rekening van Verkoper.
13. De Klant is verplicht de Verkoper de Goederen ter reparatie of vervanging ter beschikking te stellen. De Verkoper haalt de Goederen op eigen kosten op bij de Klant.
14. Indien de Goederen zijn gemonteerd voordat is gebleken dat de Goederen niet aan de Overeenkomst voldoen, demonteert Verkoper de Goederen en zet ze na reparatie of vervanging weer in elkaar of laat deze werkzaamheden voor eigen rekening uitvoeren.
15. De Klant heeft het recht een opgave van prijsverlaging of ontbinding van de Overeenkomst in te dienen indien:
1) De Verkoper weigerde de Goederen in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst op grond van sectie 10 hierboven,
2) De Verkoper heeft de Goederen niet in overeenstemming gebracht met de Overeenkomst in overeenstemming met sectie 12-14 hierboven,
3) de niet-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst blijft bestaan, ook al heeft de Verkoper geprobeerd de Goederen in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst,
4) het gebrek aan overeenstemming van de Goederen met de Overeenkomst is significant genoeg om een prijsverlaging of terugtrekking uit de Overeenkomst te rechtvaardigen zonder voorafgaand gebruik te maken van de beschermingsmaatregelen waarnaar wordt verwezen in sectie 9 punten 1 en 2 hierboven,
5) uit de verklaring of omstandigheden van de Verkoper blijkt duidelijk dat hij de Goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder onnodig ongemak voor de Klant in overeenstemming met de Overeenkomst zal brengen.
16. Indien een verklaring van prijsvermindering wordt afgelegd - moet de verminderde prijs in verhouding staan tot de prijs onder het Contract zoals de waarde van de niet-conforme Goederen overblijft ten opzichte van de waarde van de conforme Goederen.
17. De verkoper betaalt de klant de bedragen terug die hij verschuldigd is als gevolg van de uitoefening van het recht om de prijs te verlagen, onmiddellijk en niet later dan binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de klant over de prijsverlaging.
18. De Klant heeft niet het recht om zich terug te trekken uit de Overeenkomst als het niet relevant is dat de Goederen in overeenstemming zijn met de Overeenkomst.
19. In geval van herroeping van het contract, retourneert de Klant de Goederen onmiddellijk aan de Verkoper op zijn kosten. De Verkoper retourneert de prijs onmiddellijk aan de Klant, niet later dan 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de Goederen.
20. De verkoper stort het bedrag terug met hetzelfde betaalmogelijkheid die de klant heeft gebruikt om de order te betalen, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere manier van de terugbetaling, waaraan voor hem geen kosten zijn verbonden.
 
XVII. Indienen van klachten
1. In geval van niet-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst, kan de Klant een Klacht indienen door:
1) het invullen van het elektronische klachtenformulier, of
2) het verzenden van de Klacht naar het adres of e-mailadres van de Verkoper vermeld in punt I.2. van het Reglement.
2. De melding moet een beschrijving van de Klacht bevatten en gegevens waarmee de Goederen kunnen worden geïdentificeerd die de aankoop bij de Verkoper bevestigen (aankoopbewijs, ordernummer of andere gegevens).
3. De omschrijving van de Klacht dient te bevatten:
1) informatie over het onderwerp van de Klacht: het soort niet-conformiteit van de Goederen met de Verkoopovereenkomst, de datum van het optreden of de ontdekking ervan. Indien mogelijk dient de Klant het defect te documenteren;
2) een verzoek met betrekking tot de methode om de niet-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst op te heffen,
3) Klantgegevens:
a) voor- en achternaam, bedrijfsnaam indien van toepassing,
b) contactgegevens - e-mailadres en/of telefoonnummer,
c) bankrekeningnummer, als de Klant een vermindering of terugbetaling van de prijs van de Goederen als zijn verzoek heeft aangegeven.
4. De Verkoper dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de ontvangen Klacht te reageren. Bij het uitblijven van een reactie binnen de in de vorige zin genoemde termijn, wordt aangenomen dat de Verkoper de klacht van de Klant heeft erkend.
5. Indien de informatie in de Klacht onvoldoende is, dient de Verkoper onmiddellijk te verzoeken om aanvulling en/of levering van de Goederen waarover wordt geklaagd, waardoor de termijn voor de behandeling van de Klacht kan worden verlengd.
6. De stappen die door de Klant moeten worden genomen om de Klacht in te dienen, met inbegrip van de wijze van levering van de Goederen waarover wordt geklaagd aan de Verkoper, worden beschreven in de volgende stappen in het Elektronisch Klachtenformulier.
7. Verkoper reageert schriftelijk of op een duurzame drager op de klacht.
8. Indien de Verkoper de Klacht als gegrond erkent, zijn de kosten van vervanging, reparatie, inclusief de verzendkosten in verband met de Klacht van de Goederen, voor rekening van de Verkoper.
9. Geen van de bepalingen van de voorschriften beperkt de rechten van de consument onder de toepasselijke wetgeving in Polen. In het geval van het bestaan van een bepaling van deze aard, zijn de bepalingen van de wet die van kracht in Polen is van toepassing, in het bijzonder de wet inzake consumentenrechten.
 
XVIII. Garantie
1. Indien de Goederen gedekt zijn door een garantie, zullen de voorwaarden van de garantie samen met de geleverde Goederen aan de Klant worden bezorgd of afzonderlijk worden verzonden (bijvoorbeeld in de vorm van een garantieboekje).
2. De garantievoorwaarden mogen voor de Consument niet ongunstiger zijn dan die vermeld in hoofdstuk XVI lid 10-14 van het Reglement.

  XIX. Outlet voorwaarden
1. De volgende Outlet-artikelen worden aangeboden als onderdeel van de Online Winkel:
1) Outletgoederen "in perfecte staat" - Goederen vrij van defecten, met volledige uitrusting, die het einde van de serie vormen, met beschadigd of ontbrekend originele verpakking van de fabrikant.
2) Outletgoederen "in zeer goede staat" - Goederen die volledig operationeel en goed functionerend zijn, met complete uitrusting, maar met lichte sporen als gevolg van gebruik of langdurige opslag, bijv. kleine beschadigingen, krassen, verkleuring;
3) Outletgoederen "in goede staat" - Goederen in volledige staat, maar met bepaalde gebreken in de uitrusting en met aanzienlijke sporen als gevolg van gebruik of langdurige opslag, bijv. schade, krassen, verkleuring.
2. De verkoop van outlet Goederen vindt plaats onder de voorwaarden vermeld in Hoofdstukken XI-XIV van dit Reglement, met inachtneming van de volgende leden.
3. Outletgoederen "in zeer goede staat" en "in goede staat" hebben defecten die generiek zijn gedefinieerd in sectie 1 hierboven en in detail aangegeven in de beschrijving van de Goederen.
4. Outletgoederen vallen niet onder de garantie voor defecten of non-conformiteiten zoals aangegeven in sectie 1 hierboven en in de beschrijving van de Goederen waarover de Klant beschikt op het moment van het plaatsen van de Bestelling en het sluiten van de Overeenkomst (zogenaamde Afwijkingen).
5. Voor zover beschreven in par. 4 hierboven, met betrekking tot de openbaar gemaakte afwijkingen, is de verkoper vrij van aansprakelijkheid voor niet-conformiteit van de goederen met de overeenkomst in de zin van hoofdstuk XVI van dit Reglement.
6. De bepalingen van par. 4 en 5 hierboven beperken de rechten van de Klant niet om claims in te dienen wegens niet-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst die voortvloeit uit andere redenen dan die vermeld in de genoemde paragrafen.
7. Om twijfel te voorkomen, wordt ervan uitgegaan dat in geval van uitoefening van het recht om de Goederen te ruilen, aangegeven in punt XVI.9.2. de volgende regels zijn van toepassing:
1) Outletgoederen "in perfecte staat" kunnen worden geruild voor andere Goederen van hetzelfde type "in perfecte staat",
2) Outletartikelen in "zeer goede staat" en "goede staat" kunnen worden geruild voor andere goederen van dezelfde kwaliteit in "zeer goede staat" en "goede staat", op voorwaarde dat vervanging beschikbaar is of vervanging geen buitensporige kosten met zich meebrengt;
3) de vervanging van Outletgoederen voor Goederen van hetzelfde type (buiten de Outlet) is mogelijk na voorafgaande betaling van het verschil tussen de prijs van het geclaimde Outlet Goed en de prijs van de Goederen (buiten de Outlet)..
8. De Verkoper geeft geen enkele garantie voor de Outlet Goederen.
 
XX. Buitengerechtelijke mogelijkheiden voor het beslechten van consumentengeschillen
1. Wanneer, naar aanleiding van een door de Consument ingediende Klacht, een geschil betreffende de niet-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst niet is opgelost, verstrekt de Verkoper de Consument een verklaring op papier of op een andere duurzame drager over:
1) het voornemen om het starten van een procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te vragen of de instemming om deel te nemen aan een dergelijke procedure, of over
2) de weigering om deel te nemen aan een procedure tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.
2. Handelen op grond van art. 14 deel 1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening over ODR bij consumentengeschillen) De verkoper informeert dat de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/consumers/odr een platform beschikbaar heeft gesteld voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform).
4. Gedetailleerde informatie over buitengerechtelijke methoden voor het behandelen van klachten en het indienen van claims is beschikbaar op het hoofdkantoor of op de websites van consumentenombudsmannen, provincie-inspecties van de Handelsinspectie, relevante sociale organisaties en op de adressen beschikbaar op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming.
 
XXI. Beoordelingen in de Online Winkel
1. Binnen een bepaalde periode na de uitvoering van de Overeenkomst kan de Klant worden gevraagd om het bestelprocess, klantenservice of het product te beoordelen. Her schrijven van een review is vrijwillig en gratis, en om dit te doen, klikt u op de link die u naar een aparte webpagina brengt. De klant heeft de mogelijkheid om voor een bestelling slechts een opmerking te geven.
2. De klant kan een beoordeling toekennen in de vorm van sterren van 1 tot 5 en een review van maximaal 65.535 tekens toevoegen. De beoordelingen worden automatisch ondertekend met de naam en woonplaats van de Klant, die door de Klant worden opgegeven bij het aanmaken van de Account.
3. Beoordelingen worden opgeslagen en openbaar gepresenteerd op de website van de Online Winkel, naast informatie over het Goed.
4. De verkoper controleert de inhoud van de beoordelingen niet. De Verkoper verifieert de echtheid van de beoordelingen. De verificatie wordt uitgevoerd door met behulp van het in paragraaf 1 hierboven beschreven mechanisme, te bevestigen dat de persoon die de Beoordeling geeft de Goederen of diensten van de Online Winkel heeft gekocht.
5. Het indienen van een Opinie houdt in dat de Klant verklaart dat de inhoud van de beoordeling het resultaat is van een eigen intellectuele schepping van de Klant en geen inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten of eigendommen van derden. Indien de in de vorige zin bedoelde verklaring onjuist is, is de Klant jegens derden aansprakelijk voor inbreuk op hun rechten. Door de Klant geplaatste meningen zijn geen opinies of standpunten van de Verkoper en dienen niet als zodanig te worden geïnterpreteerd.
6. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de verklaringen in de beoordelingen, met inbegrip van elke inbreuk op de rechten, persoonsgegevens of persoonlijke rechten van derden.
7. Ondanks de paragrafen 8-10 hieronder, zal de Verkoper alleen geselecteerde beoordelingen publiceren die door de Klanten zijn ingediend.
8. Het is niet toegestaand om aan de Opinie toe te voegen:
1) inhoud die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, inbreuk maakt op de rechten, persoonsgegevens of persoonlijke belangen van derden,
2) inhoud die kan worden beschouwd als een daad van oneerlijke concurrentie, inclusief inhoud die het geheim van de onderneming van de verkoper of een andere ondernemer onthult,
3) inhoud die vulgair, agressief, aanstootgevend, belachelijk, discriminerend, racistisch of duidelijk niet in overeenstemming met de principes van sociaal samenleven of fatsoen bevat,
4) inhoud die aanzet tot geweld of raciale, etnische of religieuze haat of inhoud die dergelijk gedrag stimuleert,
5) inhoud die spam of koppelingen naar externe websites van promotionele of reclamedoeleinden bevat of die persoonsgegevens van derden bevat,
6) inhoud die de veiligheid of het goed functioneren van de Website negatief kan beïnvloeden,
7) off-topic inhoud betreffende andere onderwerpen dan Goederen of diensten aangeboden door de Verkoper als onderdeel van de Internet Shop.
9. Reviews die de voorwaarden vermeld in paragraaf 8 hierboven schenden, worden niet gepubliceerd door de Verkoper.
10. De inhoud van de Beoordeling kan op uitdrukkelijk verzoek van de Klant verborgen worden voor andere gebruikers van de Online Winkel.
11. Een Klant die een Mening plaatst die een werk is in de zin van het auteursrecht, geeft aan de Verkoper een kosteloze licentie, onbeperkt in tijd en gebied, om de door de Klant toegevoegde beoordeling te gebruiken. De in de vorige zin bedoelde licentie heeft betrekking op de volgende gebieden:
1) wat betreft het opnemen en reproduceren van het werk door middel van eender welke techniek - in het bijzonder door afdrukken, reprografie, magnetische opname, digitale opname, d.w.z. door eender welke techniek te gebruiken op een audiovisuele of visuele drager, in het bijzonder op audiovisuele schijven, cd's, computerschijven, in een multimedianetwerk, met inbegrip van het internet en verwante onlinediensten, alsook het reproduceren, opnemen, gebruiken op het internet, adverteren, reproduceren van de opname in elektronische vorm in het computergeheugen en in interne en externe netwerken;
2) gebruik van het werk in zijn geheel of een deel ervan, of elementen ervan - met de mogelijkheid van wijziging die voortvloeit uit de aard van het gegeven internetmedium - in alle publicaties, met name online, digitaal, nieuwsbrieven en informatie, alleen of in combinatie met andere werken of delen van werken; gebruik in zijn geheel of gedeeltelijk voor promotie en reclame, met name in de vorm van audiovisuele, audio- en mediareclame;
3) in het kader van de verspreiding van het origineel of de kopieën waarop het werk is vastgelegd: het op de markt brengen, uitlenen, verhuren van het origineel of de kopieën;
4) in het kader van de verspreiding van het werk op een andere dan de hierboven genoemde wijze - openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning, reproductie, alsmede uitzending en heruitzending, alsmede het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van het werk dat iedereen er toegang toe kan hebben op een door hem gekozen plaats en tijdstip;
5) de werken te gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden;
6) het kopiëren, opnemen en vermenigvuldigen van de opinie - het maken van kopieën van de beoordeling door middel van eender welke techniek, met inbegrip van druk, reprografie, magnetische opname en digitale technologie.
12. Binnen het kader van de verleende licentie stemt de Klant ermee in om de Mening in elk onderdeel te gebruiken, sublicenties te verlenen aan derden om de Mening als werk of onderdeel daarvan te gebruiken.
13. Verwijdering van het Account door de Klant is niet van invloed op de licentie zoals bedoeld in pkt. 11 en 12 hierboven.
 
XXII. Nieuwsbrief
1. Verkoper biedt de Klanten een dienst aan die elektronisch wordt geleverd en die bestaat uit het versturen van een Nieuwsbrief.
2. De dienst Nieuwsbrief bestaat uit het gratis verzenden door de Verkoper naar het door de Klant opgegeven e-mailadres van informatie die inhoud bevat met betrekking tot de activiteit van de Verkoper, met inbegrip van commerciële informatie in de zin van art. 10, lid 2, van de Wetbetreffende de elektronische dienstverrichting.
3. De Klant kan zich abonneren op de nieuwsbriefdienst via de Website. Inschrijving op de nieuwsbrief staat gelijk aan toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met de ontvangst van de nieuwsbrief.
4. Grafische elementen en inhoud van berichten die als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden verzonden, zijn onderworpen aan eigendomsrechten of andere rechten van de verkoper of derden en zijn onderworpen aan wettelijke bescherming. Reproductie of gebruik van deze inhoud anders dan voor persoonlijk gebruik kan worden beschouwd als een schending van de rechten van deze personen.
5. Verkoper kan bij het versturen van de Nieuwsbrief gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers).
6. De Nieuwsbriefdienst wordt geleverd voor onbepaalde tijd.
7. De Klant kan te allen tijde het gebruik van de Nieuwsbriefservice beëindigen door een e-mail te sturen naar de Verkoper op het e-mailadres unitrailer@utrailer.nl .
8. Bij opzegging of uitschrijving van de nieuwsbriefservice stopt de verkoper met het verzenden van berichten met de nieuwsbrief aan de klant.
9. De klant kan zich op elk moment opnieuw abonneren op de nieuwsbriefservice.
 
XXIII. Persoonlijke gegevens
1. De Verkoper is de Beheerder van persoonsgegevens van Klanten die natuurlijke personen zijn en personen die handelen namens Klanten met wie de Verkoper contact heeft in het kader van het sluiten van Verkoopovereenkomsten en het verlenen van diensten**.**
2. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens, die volgens de AVG door de beheerder van de persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is te vinden in het Privacybeleid.
 
XXIV. Overgangs- en slotbepalingen
1. De verkoper is niet gebonden aan de code van goede praktijk bedoeld in art. 2 punt 5 van de wet van 23 augustus 2007 ter bestrijding van oneerlijke marktpraktijken.
2. In zaken die niet onder de voorschriften van de online winkel vallen, zijn de bepalingen van de in Polen geldende wet van toepassing.
3. Klachten over de werking van de Online Winkel kunnen worden ingediend op het e-mailadres vermeld in punt I.2. van het Reglement. Deze kennisgevingen worden door de verkoper binnen 14 dagen na de datum van kennisgeving in overweging genomen.
4. Het huidige Reglement wordt gratis ter beschikking gesteld op de Website op een manier die de verwerving, reproductie en opname van de inhoud ervan mogelijk maakt.
5. De Regeling treedt in werking op 12 april 2023.
6. Verkoper is gerechtigd het Reglement te wijzigen in de volgende gevallen:
1) het wijzigingen in de toepasselijke wetgeving die rechtstreeks van invloed zijn op de inhoud van de Voorwaarden;
2) het opleggen van bepaalde verplichtingen aan de Verkoper door overheidsinstanties;
3) het ondernemen van de stappen om de werking van de Website en de geleverde diensten te verbeteren en technische of functionele wijzigingen aan te brengen;
4) het beginnen van nieuwe categorieën Goederen te verkopen;
5) de aanvang van nieuwe diensten door de Verkoper, met inbegrip van nieuwe diensten die elektronisch worden geleverd;
6) om de bescherming van de privacy van Klanten te verbeteren;
7) wanneer het nodig is om misbruik te voorkomen of om veiligheidsredenen.
7. Een wijziging van de Voorwaarden wordt van kracht na het verstrijken van de door de Verkoper aangegeven termijn, niet eerder dan 14 dagen na de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld door publicatie op de Website. Wijzigingen aan de Voorwaarden hebben geen invloed op Overeenkomsten die zijn gesloten of Bestellingen die zijn geplaatst vóór de wijziging.
 
 
Bijlagen:
Bijlage nr. 1 - Model van de verklaring van herroeping van de koopovereenkomst
Bijlage nr. 2 - Instructie over het recht om de koop- en verkoopovereenkomst te herroepen

pixel